ZASIŁEK RODZINNY:Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wypłacany jest rodzinom w których miesięczny dochód na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 574,00 zł. 664,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW


77 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
2. opiekunowi prawnemu dziecka,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

OGRANICZENIA WIEKOWE

Zasiłek przysługuje:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Przyjmowanie wniosków odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej pok.nr 3 od poniedziałku do piątku.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW


Do 16 września 2014 roku należy przedłożyć w tutejszym Ośrodku aktualne zaświadczenie lub złożyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w celu uzyskania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie.