REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ


Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, zwany dalej "Regulaminem" określa strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zasady jego funkcjonowania. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy materialnej dla uczniów.STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ


Podstawa działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwanego dalej "Ośrodkiem" jest Uchwała Nr XII/59/90 Gminnej rady Narodowej w Bobowej z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.