"PIERWSZY DZWONEK " - WSPARCIE DLA UCZNÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego dla ucznia w ramach projektu jest:
  • złożenie przez Wnioskodawcę "Deklaracji."
  • przedłożenie dokumentów potwierdzających dochody rodziny za miesiąc kwiecień (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684,00 zł netto).

Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny za miesiąc kwiecień 2015 należy składać w tutejszym Ośrodku w terminie od 04.05.2015 r. do 11.05.2015 r


STYPENDIUM II TURAW związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2014 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w terminie od 13.04.2015 r. do 17.04.2015 należy złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczeni wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2015 r.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2015 r.

Oświadczenia o :
- dochodach rodziny ( tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochód z gospodarstwa, wymiar KRUSu za I kwartał.


Po odbiór decyzji prosimy się zgłaszać od 18.05.2015r. do pok. nr 2.

Jak ubiegać się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej?

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Aby uzyskać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w siedzibie OPS.
W celu ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o pomoc, pracownik socjalny, przeprowadza w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia prośby, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na przeprowadzenie wywiadu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.


Kryteria przyznawania pomocy


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonegolub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej albo na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: